Kancelaria Notarialna

Notariusz Iwona Samorzewska

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 10.00 - 17.00
Wtorek: 9.00 - 15.00
Środa: 9.00 - 16.00
Czwartek: 9.00 - 15.00
Piątek: 9.00 - 15.00

tel. (32) 331 64 09

Dodatkowe terminy

Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu, poza godzinami urzędowania, włączając soboty oraz późniejsze godziny popołudniowe.

Bezpieczeństwo

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.


O KANCELARII NOTARIALNEJ


Kancelaria notarialna działa od dnia 1 sierpnia 2000r., przez ten czas dokonano w niej około 75000 czynności notarialnych, a długoletnia praktyka w zawodzie oraz doświadczenie notariusza stanowi gwarancję profesjonalizmu świadczonych usług oraz pewności obrotu. Działamy w Gliwicach i całym powiecie gliwickim.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

CZY WIESZ ŻE?


Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach.CZYNNOŚCI NOTARIALNENa podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

NOTARY, NOTAR, NOTAIRE, NOTARIO...Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Ciiii.. Tajemnica notarialna!


Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, a w ważnych przypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy notariusza może zwolnić Minister Sprawiedliwości.PROŚBA O KONTAKT!Przed przeprowadzeniem czynności notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią notarialną (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie) celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu. Oryginały dokumentów mogą być dostarczone bezpośrednio na dokonywaną czynność notarialną, przy czym kopie lub skany dokumentów powinny być nam dostarczone przynajmniej na jeden dzień przed umówionym terminem podpisania aktu notarialnego (osobiście, faxem, drogą elektroniczną).


CZASAMI...


Może się tak zdarzyć, że w kancelarii notarialnej akt notarialny lub inne czynności prawne sporządzi zastępca notarialny. Nie mają one mniejszej mocy prawnej, gdyż prawo przewiduje sytuację, w której czynności notarialnych dokonuje poza notariuszem jego zastępca.PRZYKŁADOWE DOKUMENTYUmowa sprzedaży lub darwoziny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu
Umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości
Akt poświadczenia dziedziczenia
Testament
Umowa majątkowa małżeńska
Pełnomocnictwo do nabycia/zbycia nieruchomości

Przy każdej dokonywanej czynności notarialnej, w tym przy poświadczeniach dokumentów, niezbędne są dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), natomiast w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych dodatkowo niezbędne są: numer KRS, REGON, NIP.

W konkretnym przypadku może wystąpić konieczność przedłożenia również innych dokumentów.

PRAWOMOCNY AKT?


Notariusz sporządza akt notarialny jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Do aktów notarialnych NIE ODNOSI SIĘ pojęcie prawomocności. Po podpisaniu przez strony i notariusza wywiera on już właściwe dla danej czynności skutki prawne.OPŁATY NOTARIALNEOpłaty notarialne uzależnione są od rodzaju dokonywanej czynności. Notariusz pobiera:

Taksę notarialną
(wynagrodzenie notariusza) z tytułu dokonania określonej czynności notarialnej, która ustalana jest indywidualnie; maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, przy czym taksę notarialną należy każdorazowo powiększyć o podatek od towarów i usług według stawki 23%,
Opłatę notarialną za wypisy aktu
w wysokości 6,00 zł + VAT 23% za jedną stronę; wypisy mają moc prawną oryginału aktu notarialnego, wydawane są stronom czynności lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu oraz ich następcom prawnym, nadto wypisy wysyłane są przez notariusza do instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (np. sąd wieczystoksięgowy, urząd skarbowy, jednostki samorządu terytorialnego),
Opłaty sądowe
czyli opłaty pobierane przez notariusza od wniosków wieczystoksięgowych zawartych w aktach notarialnych (np. wniosku o wpis własności, ograniczonego prawa rzeczowego), a następnie przekazywane na rachunki bankowe właściwych sądów. Wysokość opłat notarialnych uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
Podatek od czynności cywilnoprawnych
którego płatnikiem jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
Podatek od spadków i darowizn
którego płatnikiem, w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Kancelaria notarialna zlokalizowana jest w samym centrum Gliwic.


Jana Siemińskiego to dawna ulica J. Wieczorka


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA KANCELARII!


Informacja o parkingu:
Najbliższy parking znajduje się na rogu ulic Świętokrzyskiej i Górnych Wałów, nadto dostępne są miejsca parkingowe przy ul. Świętokrzyskiej, Siemińskiego, Lelewela, Młyńskiej, Sobieskiego, Daszyńskiego, Kozielskiej, Jasnogórskiej, Powstańców Warszawy.
W przypadku znacznej niepełnosprawności lub zaawansowanego wieku, po uprzednim kontakcie z Kancelarią, istnieje możliwość zaparkowania samochodu w podwórzu.
Informacja o płatności kartą:
Istnieje możliwość płatności kartą, przy czym nie dotyczy to podatków i opłat sądowych.

Informacje kontaktowe

Jana Siemińskiego 14/3, 44—100 Gliwice
(32) 331 64 09
+48 882 839 754
iwonasamorzewska@rejent.pl
www.samorzewska-kancelaria.pl

Powered by embedgooglemaps PL & praktische links

Strona na podstawie projektu utworzonego przez BlackTie.co - Copyright 2014

stat4u