Iwona Samorzewska Kancelaria Notarialna

Notariusz Iwona Samorzewska

Jedna z najdłużej działających Kancelarii Notarialnych w Gliwicach
← Powrót do strony głównej

Osoby fizyczne

Przy każdej dokonywanej czynności notarialnej niezbędne są dokumenty tożsamości (dowód osobisty, apIikacja mObywatel/mDowód lub paszport)

Osoby prawne

W przypadku osób prawnych lub spółek osobowych oprócz dowodów tożsamości dodatkowo niezbędne są: numer KRS, REGON, NIP

Pełnomocnicy

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (wypis aktu notarialnego)

Sporządzenie aktu notarialnego wymaga dostarczenia do Kancelarii odpowiednich dokumentów

Aby usprawnić i przyspieszyć załatwienie sprawy w naszej Kancelarii, zamieszczamy spis dokumentów, które należy przygotować przed zawarciem umowy

Umowa sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dokument stanowiący podstawę nabycia – mogą to być przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, przydział na lokal mieszkalny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzoną prawomocnością lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, czy też umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007r.,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu,
 • cena/wartość rynkowa lokalu,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności,
 • sposób i data zapłaty ceny oraz warunki i data wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku zapłaty przelewem, ewentualnie umowa kredytowa do wglądu.

Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu

 • dokument stanowiący podstawę nabycia – mogą to być przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzoną prawomocnością lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007r.,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu,
 • cena/wartość rynkowa lokalu,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności,
 • sposób i data zapłaty ceny oraz warunki i data wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku zapłaty przelewem,
 • ewentualnie umowa kredytowa do wglądu.

Umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości

 • dokument stanowiący podstawę nabycia – mogą to być przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzoną prawomocnością lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007r.,
 • zaświadczanie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta, wskazujące przeznaczenie gruntu z uwzględnieniem obszaru rewitalizacji lub zaświadczenie o braku takiego planu,
 • wypis z rejestru gruntów lub w sytuacji odłączania działki do nowej księgi wieczystej wypis,
 • z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie wydane przez Starostę/Prezydenta dotyczące objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • w sytuacji, gdy następuje podział nieruchomości, projekt podziału wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego,
 • cena/wartość rynkowa nieruchomości,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności,
 • sposób i data zapłaty ceny oraz warunki i data wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku zapłaty przelewem,
 • ewentualnie umowa kredytowa do wglądu.

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 • numer PESEL osoby zmarłej,
 • wszelkie testamenty, które były sporządzone, łącznie z odwołanymi,
 • Informacja czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w zarządzie sukcesyjnym,
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, w których figurował spadkodawca,
 • w sytuacji, gdy zmarły w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa wydany z datą po śmierci spadkodawcy,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców wydane z datą po śmierci spadkodawcy – odpisy skrócone aktów urodzenia lub odpisy skrócone aktów małżeństwa, jeżeli spadkobierca po zawarciu związku małżeńskiego zmienił nazwisko,
 • dane osobowe spadkobierców – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności.

Testament

 • dane osobowe spadkodawcy – imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości wraz z terminem ważności,
 • dane osobowe osoby/osób powołanych do spadku – imiona i nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL lub daty urodzenia,
 • w sytuacji, gdy w testamencie mają się znaleźć szczególne zapisy – dokumenty potwierdzające własność ruchomości/nieruchomości mających podlegać dziedziczeniu.

Umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności.

Pełnomocnictwo do nabycia/zbycia nieruchomości

 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • dane osobowe mocodawcy – imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości wraz z terminem ważności,
 • dane osobowe pełnomocnika – imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL.

Opłaty notarialne – uzależnione od rodzaju dokonywanej czynności

Taksa notarialna

Wynagrodzenie notariusza z tytułu dokonania określonej czynności notarialnej, która ustalana jest indywidualnie; maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, przy czym taksę notarialną należy każdorazowo powiększyć o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jego płatnikiem jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opłaty sądowe

Opłaty pobierane przez notariusza od wniosków wieczystoksięgowych zawartych w aktach notarialnych (np. wniosku o wpis własności, ograniczonego prawa rzeczowego), a następnie przekazywane na rachunki bankowe właściwych sądów. Wysokość opłat notarialnych uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłata za wypisy aktu

W wysokości 6,00 zł + VAT 23% za jedną stronę; wypisy mają moc prawną oryginału aktu notarialnego, wydawane są stronom czynności lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu oraz ich następcom prawnym, nadto wypisy wysyłane są przez notariusza do instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (np. sąd wieczystoksięgowy, urząd skarbowy, jednostki samorządu terytorialnego).

Podatek od spadków i darowizn

Jego płatnikiem, w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
← Powrót do strony głównej

Skontaktuj się z nami

Przed przeprowadzeniem czynności notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią telefonicznie lub elektronicznie celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu. Oryginały dokumentów mogą być dostarczone bezpośrednio na dokonywaną czynność notarialną, przy czym kopie lub skany dokumentów powinny być nam dostarczone przynajmniej na jeden dzień przed umówionym terminem podpisania aktu notarialnego.

Dane teleadresowe

Kancelaria Notarialna Notariusz Iwona Samorzewska
Jana Siemińskiego 14/3,
44-100 Gliwice
NIP: 5471207039

Email: iwonasamorzewska@notariusz.pl
Telefon stacjonarny: (32) 331 64 09
Telefon komórkowy: +48 882 839 754
Copyright © 2024 Notariusz Iwona Samorzewska Kancelaria Gliwice
samorzewska-kancelaria.pl