Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Wymagane dokumenty

Przy każdej dokonywanej czynności notarialnej, w tym przy poświadczeniach dokumentów, niezbędne są dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), natomiast w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych dodatkowo niezbędne są: numer KRS, REGON, NIP.

Umowa sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dokument stanowiący podstawę nabycia – mogą to być przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, przydział na lokal mieszkalny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzoną prawomocnością lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, czy też umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007r.,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • cena/wartość rynkowa lokalu,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności,
 • sposób i data zapłaty ceny oraz warunki i data wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku zapłaty przelewem, ewentualnie umowa kredytowa do wglądu.

Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu

 • dokument stanowiący podstawę nabycia – mogą to być przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzoną prawomocnością lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007r.,
 • cena/wartość rynkowa lokalu,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności,
 • sposób i data zapłaty ceny oraz warunki i data wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku zapłaty przelewem,
 • ewentualnie umowa kredytowa do wglądu.

Umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości

 • dokument stanowiący podstawę nabycia – mogą to być przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzoną prawomocnością lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007r.,
 • zaświadczanie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta, wskazujące przeznaczenie gruntu z uwzględnieniem obszaru rewitalizacji lub zaświadczenie o braku takiego planu,
 • wypis z rejestru gruntów lub w sytuacji odłączania działki do nowej księgi wieczystej wypis
 • z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie wydane przez Starostę/Prezydenta dotyczące objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • w sytuacji, gdy następuje podział nieruchomości, projekt podziału wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości,
 • cena/wartość rynkowa nieruchomości,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności,
 • sposób i data zapłaty ceny oraz warunki i data wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku zapłaty przelewem,
 • ewentualnie umowa kredytowa do wglądu.

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 • numer PESEL osoby zmarłej,
 • wszelkie testamenty, które były sporządzone, łącznie z odwołanymi,
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, w których figurował spadkodawca,
 • w sytuacji, gdy zmarły w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa wydany z datą po śmierci spadkodawcy,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców wydane z datą po śmierci spadkodawcy – odpisy skrócone aktów urodzenia lub odpisy skrócone aktów małżeństwa, jeżeli spadkobierca po zawarciu związku małżeńskiego zmienił nazwisko,
 • dane osobowe spadkobierców – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności.

Testament

 • dane osobowe spadkodawcy – imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości wraz z terminem ważności,
 • dane osobowe osoby/osób powołanych do spadku – imiona i nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL lub daty urodzenia,
 • w sytuacji, gdy w testamencie mają się znaleźć szczególne zapisy – dokumenty potwierdzające własność ruchomości/nieruchomości mających podlegać dziedziczeniu.

Umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe stron umowy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, numery dokumentów tożsamości wraz z terminami ważności.

Pełnomocnictwo do nabycia/zbycia nieruchomości

 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • dane osobowe mocodawcy – imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości wraz z terminem ważności,
 • dane osobowe pełnomocnika – imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL.