Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Opłaty notarialne

W Kancelarii Notarialnej Iwony Samorzewskiej istnieje możliwość płatności kartą

Nie dotyczy to jednak podatków i opłat sądowych.

Opłaty notarialne uzależnione są od rodzaju dokonywanej czynności

Notariusz pobiera:

TAKSĘ NOTARIALNĄ

(wynagrodzenie notariusza) z tytułu dokonania określonej czynności notarialnej, która ustalana jest indywidualnie; maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, przy czym taksę notarialną należy każdorazowo powiększyć o podatek od towarów i usług według stawki 23%,

OPŁATĘ NOTARIALNĄ ZA WYPISY AKTU

w wysokości 6,00 zł + VAT 23% za jedną stronę; wypisy mają moc prawną oryginału aktu notarialnego, wydawane są stronom czynności lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu oraz ich następcom prawnym, nadto wypisy wysyłane są przez notariusza do instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (np. sąd wieczystoksięgowy, urząd skarbowy, jednostki samorządu terytorialnego),

OPŁATY SĄDOWE

czyli opłaty pobierane przez notariusza od wniosków wieczystoksięgowych zawartych w aktach notarialnych (np. wniosku o wpis własności, ograniczonego prawa rzeczowego), a następnie przekazywane na rachunki bankowe właściwych sądów. Wysokość opłat notarialnych uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

którego płatnikiem jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

którego płatnikiem, w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.