Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Czynności notarialne

NOTARY, NOTAR, НОТАРІУС, NOTAIRE, NOTARIO…

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony Kancelaria Notarialna w Gliwicach może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz, określany również mianem rejenta, jest prawnikiem wykonującym czynności notarialne i upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych. To zawód zaufania publicznego. Sporządzane akty notarialne, które są wymagane w przypadku wielu czynności prawnych, mają charakter dokumentów urzędowych. Notariusz pobiera za swoje usługi taksę notarialną, czyli opłatę ustaloną rozporządzeniem ministra. Wysokość tej kwoty będzie zależna od rodzaju i wartości podjętej czynności (zobacz sekcję opłaty notarialne).

Na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
2) sporządza poświadczenia;
3) (uchylony);
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną w Gliwicach. Odpowiemy na Państwa wszystkie pytania i doradzimy najlepsze rozwiązanie dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.